preloader

กิจกรรมโครงการ


กิจกรรมโครงการ

event thumb

โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการฝึกทักษะวิชาชีพการโรงแรมอยุธยา
event thumb

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โครงการปลูกข้าววันเเม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ
event thumb

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โครงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
event thumb

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ
event thumb

โรงเรียนการบิน กำแพงแสน

โครงการ HTR Team Building
event thumb

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โครงการเข้าร่วมแข่งขันการจัดตกแต่งสถานที่
event thumb

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โครงการพบผู้ปกครองนิสิตใหม่60
>