preloader

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Hotel and Restaurant


  • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

  • ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts Program in (Hotel and Restaurant)

  • ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรมและภัตตาคาร)

  • ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts Program in (Hotel and Restaurant)

  • ชื่อย่อ : ศศ.บ.(การโรงแรมและภัตตาคาร)

  • ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts Program in (Hotel and Restaurant)

  • ชื่อย่อ : B.A.(Hotel and Restaurant)