preloader

ภาคปกติต่างจากภาคพิเศษอย่างไร


    ความแตกต่างภาคปกติและภาคพิเศษ

    เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาและตอบสนองความต้องการของผู้สนใจเข้าศึกษาต่อจึงต้องทำการเปิดโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร

    (ภาคปกติ) และโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร (ภาคพิเศษ) จึงมั่นใจได้ว่าหลังจบการศึกษาแล้ว ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

    (ภาคพิเศษ) เพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับนิสิตได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การดำเนินโครงการในรูปแบบของโครงการภาคพิเศษนั้นจำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ทำให้ค่าธรรมเนียมการศึกษาของโครงการภาคพิเศษมีอัตราที่สูงกว่าภาคปกติ สำหรับการจัดการเรียน การสอน ผู้สอนและการดูแลนิสิตทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนิสิตภาคปกติหรือภาคพิเศษ ผู้เรียนจะได้รับการเรียน การสอน ผู้สอนและการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึงและเหมือนกันทุกประการ ว่าที่บัณฑิตของทั้งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร