preloader

โครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะความรู้ให้แก่นิสิตก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน นิสิตชั้นปีที่ 3


ระหว่าง วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ในรายวิชาการเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพสำหรับงานโรงแรมและภัตตาคาร โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร คุณเมธวัจน์ อนันต์ดิษยชัย ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ มาบรรยายให้นิสิตได้รับรู้ถึงความคาดหวังของมุมมองสถานประกอบการในการรับนิสิตเข้าฝึกงานและการเตรียมความพร้อมด้านคุณสมบัติเพื่อการประกอบอาชีพจริงในอนาคตหลังจบการศึกษา
รูปภาพบรรยากาศโครงการ