preloader

โครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะความรู้ให้แก่นิสิตก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน นิสิตชั้นปีที่ 3


ระหว่าง วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ในรายวิชาการเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพสำหรับงานโรงแรมและภัตตาคาร โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร คุณวราลักษณ์ พุ่มแสงทอง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรมนุษย์เครือโรงพยาบาลบางปะกอก-ปิยะเวท และที่ปรึกษา เครือโรงแรม สันธิญา รีสอร์ท แอนด์ สปา มาแบ่งปันประสบการณ์การเตรียมพร้อมด้านการฝึกงานและการประกอบอาชีพสำหรับการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนในธุรกิจโรงแรม (Back of the house) ได้แก่ Human Resources, Sale and Marketing, Purchase, Finance and accounting Department
รูปภาพบรรยากาศโครงการ