preloader

โครงการพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560


ระหว่าง วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

ระดับคณะ สาขาวิชา อ.ดร.อนามัย ดำเนตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 หลักสูตร ศศ.บ.สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร ภาคปกติ
รูปภาพบรรยากาศโครงการ