preloader

โครงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร


ระหว่างวันที่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร ได้รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
รูปภาพบรรยากาศโครงการ

>