preloader

โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยว


ตัวแทนนิสิตสาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร นำเสนอการจัดโต๊ะอาหารแบบตะวันตก และการผสมเครื่องดื่ม
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ในโครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การเกษตรสร้างความยั่งยืนของวิถีเกษตรแนวใหม่ “เที่ยวไม่ไกลไปกำแพงแสน” ณ อาคารคอนเวนชั่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
รูปภาพบรรยากาศโครงการ