preloader

โครงการ HTR Team Building


อาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร ได้เดินทางไปทำกิจกรรม HTR Team Building ณ โรงเรียนการบิน กำแพงแสน
ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อ เสริมสร้างให้นิสิตมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานเป็นทีม

เพื่อให้นิสิตเข้าใจเหตุของการทำลายสัมพันธภาพ เพื่อให้นิสิตได้ร่วมกันวางแผน ระดมสมองเพื่อแก้ไขปัญหา

และเพื่อให้นิสิตได้ร่วมมือกันสร้างทีมงานให้เกิดประสิทธิภาพ ทำให้นิสิตได้เกิดความรัก ความสามัคคีในรุ่นเดียวกัน
รูปภาพบรรยากาศโครงการ