preloader

ค่าธรรมเนียมการศึกษาและทุนการศึกษา


 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 • ค่าเทอม ภาคเรียนปกติ 12,900 บาท

 • ค่าเทอม ภาคเรียนพิเศษ 34,000 บาท

 • อัตราค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย

  ภาคการศึกษาละ 34,000 บาท ค่าใช้จ่ายรวมตลอดหลักสูตร 272,000 บาท

  ทุนการศึกษา

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร (ภาคปกติ) และโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร (ภาคพิเศษ) มีทุนการศึกษาต่าง ๆ มากมายสำหรับช่วยเหลือนิสิต เช่น

  - กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

  - กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

  - ทุนทำงาน

  - ทุนขัดสน

  - ทุน 5A (นิสิตจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต กรณีนิสิตได้ผลการเรียนระดับ A จำนวน 5 ตัวขึ้นไป)

  - และทุนอื่น ๆ ทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายอกมหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์

  นอกจากนี้ ปัจจุบัน ด้วยสถานการณ์โควิด นิสิตมีทางเลือกในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได 3 รูปแบบคือ

  1. จ่ายเต็มจำนวนตามเวลาทกำหนดปกติ

  2. แบ่งจ่ายเป็น 3 งวด

  3. ผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยสามารถขอชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้าได้

  ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีทุนการศึกษา สำหรับนิสิตปริญญาตรี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีความประพฤติดีมีความเอาใจใส่ในการศึกษามีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่จะสำเร็จการศึกษาได้และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่เจ้าของทุนระบุประเภทของทุนมีดังนี้

  1. ทุนการศึกษาประเภทจ่ายขาด เป็นทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธา เช่น บริษัทมูลนิธิห้างร้านสมาคมบุคคลทั่วไปมอบให้เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษามูลค่าทุน 10,000 - 72,000 ต่อปีการศึกษา

  2. ทุนการศึกษาประเภทดอกผล เป็นทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธา เช่น บริษัทมูลนิธิห้างร้านสมาคมบุคคลทั่วไปมอบเงินจํานวนหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อนําดอกผลที่ได้รับจัดสรรเป็นทุนแก่นิสิตในแต่ละปีตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่เจ้าของทุนระบุมูลค่าทุนละ 5,000 บาทขึ้นไป ต่อปีการศึกษา

  3. ทุนการศึกษาประเภทงานตอบแทน เป็นทุนการศึกษาทผมจิตศรัทธา เช่น บริษัทมูลนิธห้างร้านสมาคมบุคคลทั่วไปมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อนำดอกผลที่ได้รับมาไว้สำหรับจัดสรรเป็นทุนปฎิบัติงานตอบแทนของนิสิตเป็นรายเดือน ๆ ละ 1,000 บาทต่อเดือน