preloader

โครงการฝึกทักษะวิชาชีพการโรงแรมอยุธยา


นิสิตสาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร ชั้นปีที่ 2 ได้เข้าร่วมโครงการฝึกทักษะวิชาชีพการโรงแรม ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เพื่อเสริมทักษะทางด้านการปฏิบัติงานบริการส่วนหน้า งานแม่บ้าน และงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

โครงการฯ นี้ นิสิตได้เข้าพักที่โรงแรมในฐานะแขกของโรงแรม แต่ก็ต้องฝึกปฏิบัติงานในฐานะพนักงานด้วย

ไม่ว่าจะทำ workshop กระบวนการทั้งหมดของงานบริการส่วนหน้า ฝึกทำความสะอาดห้องพัก ทั้งปูเตียง ล้างห้องน้ำ ทำความสะอาดห้องพักทั้งหมดและฝึกบริการอาหารและเครื่องดื่มในห้องอาหารต่างๆ ของโรงแรม

นอกจากนั้นแล้ว ยังได้เรียนการบริการไวน์บนโต๊ะอาหาร การจัดโต๊ะอาหารและมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก และที่สำคัญนอกจากเรียนแล้ว ยังได้ฝึกรับประทานอาหารแบบตะวันตกด้วย

ที่โครงการฯ นี้ ผ่านได้ด้วยดีเพราะได้รับการสนับสนุนและความอนุเคราะห์อย่างสูงจากผู้บริหาร และพี่ๆ เจ้าหน้าที่ของโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รูปภาพบรรยากาศโครงการ