preloader

โครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะความรู้ให้แก่นิสิตก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน นิสิตชั้นปีที่ 3


ระหว่าง วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ในรายวิชาการเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพสำหรับงานโรงแรมและภัตตาคาร โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร อาจารย์ธนพล รุ่งเรือง ตำแหน่ง นักวิชาการอิสระและนักวิจัย (อดีตอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น) มาแบ่งปันประสบการณ์การเตรียมพร้อมด้านการฝึกงานและการประกอบอาชีพสำหรับการปฏิบัติงานส่วนหน้าของธุรกิจโรงแรม เรือสำราญ และอุตสาหกรรมไมซ์
รูปภาพบรรยากาศโครงการ