อุตสาหกรรมบริการ เปรียบดั่งสายธาร ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของชาติ

สารบัญ

ประวัติความเป็นมา (ต่อ)

9. การจัดองค์กรและการบริหาร 

โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (สอบน) ประกอบด้วยหน่วยงานดังนี้

1.งานบริหารและธุรการ

1.1 หน่วยสารบรรณ 

1.2 หน่วยการเจ้าหน้าที่ 

1.3 หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 

1.4 หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด

2. งานคลังและพัสดุ

2.1 หน่วยการเงินและบัญชี 

2.2 หน่วยพัสดุ

3.งานนโยบายและแผน

3.1 หน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ 

3.2 หน่วยประกันคุณภาพ

4.งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

4.1 หน่วยอาคารสถานที่ 

4.2 หน่วยพาหนะ 

4.3 หน่วยสวัสดิการ

5.งานบริการการศึกษา วิจัย และ บริการวิชาการ

5.1 หน่วยบริการการศึกษา 

5.2 หน่วยกิจการนิสิต 

5.3 หน่วยวิจัยธุรกิจอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 

5.4 หน่วยการแปลและการทดสอบ 

5.5 หน่วยการศึกษาต่อเนื่องและหลักสูตรระยะสั้น

10. ความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น 

     เป็นหน่วยงานกลางที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อให้กับคณะและสถาบันในวิทยาเขตกำแพงแสนที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ และอยู่ในกำกับของคณะศิลปศาสตร์์และวิทยาศาสตร์

11. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)

11.1 ได้ร่วมมือกับสถาบัน Academic Crew เป็นศูนย์กลางในการจัดการอบรมเทคนิคในการสอบสัมภาษณ์งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้กับนิสิตในวิทยาเขตกำแพงแสน (ได้ดำเนินการอบรมให้กับนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน พืชสวน โรคพืช และไบโอเทค คณะเกษตรกำแพงแสน ในภาคเรียน สาขาภาษาอังกฤษ สายวิชาศิลปศาสตร์และโครงการปริญญาตรีภาษาอังกฤษภาคพิเศษ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551-ปัจจุบัน) 

11.2 ร่วมกับวิทยาเขตกำแพงแสนจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ในงานเกษตรกำแพงแสน 8-9 ธันวาคม 2551 2552 และ 2553

11.3 เริ่มให้บริการด้านการจัดอบรมเทคนิคการสมัครงานและสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ให้กับนิสิตและหน่วยงานในวิทยาเขตกำแพงแสนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 

11.4 ให้บริการด้านการแปลไทย-อังกฤษ และอังกฤษ-ไทย กับนิสิตและบุคลากรในวิทยาเขตกำแพงแสน ได้ดำเนินการให้กับบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ คณะเกษตรกำแพงแสน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน และนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551-ปัจจุบัน

11.5 ร่วมมือกับ Center for Professional Assessment (Thailand) เป็นศูนย์กลางในการให้บริการจัดทดสอบ TOEIC (Test of English for International Communication) Japanese Proficiency Test (JPT) Test de francais international (TFI) ในจังหวัดนครปฐม ได้จัดสอบ TOEIC ครั้งแรกในภาคเรียนที่ 1 2552-ปัจจุบัน โดยจัดสอบทุกภาคเรียน ๆ ละ อย่างน้อย 2 รอบ (นิสิตที่สอบส่วนใหญ่เป็นนิสิตของคณะศิลปศาสตร์์และวิทยาศาสตร์ และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน)

11.6 ร่วมมือกับคณะกรรมการบริหารอาคารเรียนรู้ วิทยาเขตกำแพงแสนเปิดสาขาของสถาบัน สอนภาษา เอยูเอ เพื่อจัดอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้นให้กับนิสิตและบุคลากรในวิทยาเขตกำแพงแสนและจังหวัดนครปฐม (2552-ปัจจุบัน)

11.7 ดำเนินการวิจัยด้านภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ประยุกต์ โดยร่วมมือกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จัดทำวิจัยเรื่องการประเมินผลการรับฟัง วิทยุกระจายเสียงเพื่อชุมชนต่างประเทศระบบ เอ. เอ็ม. 918 กิโลเฮิร์ต ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (2552)

11.8 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ) ได้ผ่านความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการการศึกษา ที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียบร้อยแล้วและจะเปิดรับนิสิตรุ่นแรกในภาคปลาย ปีการศึกษา 2553

11.9 ได้รับนักศึกษาจีนจำนวน 32 คน จากมณฑลยูนนานมาเรียนภาษาไทยรุ่นแรกในภาคต้นปีการศึกษา 2553 และจะรับอีก 30 คนในภาคปลาย 2553

11.10 ได้จัดตั้งชุมนุมภาษาอังกฤษ (English Club) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนานิสิต คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาตร์ เริ่มดำเนินการภาคต้น ปีการศึกษา 2553 โดยจัดติวภาษาอังกฤษพื้นฐานให้กับนิสิตทั้งวิทยาเขต

11.11 อยู่ในระหว่างการดำเนินการร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ (นานาชาติ) และจะเปิดสอนในปี พ.ศ. 2554

11.12 อยู่ในระหว่างการดำเนินการร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (นานาชาติ) และจะเปิดสอนในปี พ.ศ. 2555

12. ทรัพยากรที่มีอยู่และที่จำเป็นต้องจัดหาเพิ่ม 

     อนึ่ง ในระยะแรกเริ่มดำเนินการโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (สอบน) จะมีฐานะเทียบเท่าสายวิชาของคณะศิลปศาสตร์์และวิทยาศาสตร์และมีรายได้หลักจากการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล ซึ่งจัดการเรียน การสอน 2 ประเภทคือ 1) เสาร์-อาทิตย์ สำหรับประชาชนและผู้สนใจในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และอีก 5 จังหวัดในภูมิภาคตะวันตก และ 2) ภาคฤดูร้อน สำหรับประชาชนและผู้สนใจทั่วประเทศ รวมทั้งจะได้จัดหางบประมาณเพิ่มจากภาครัฐและเงินกู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เพื่อจัดสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างถาวร ครุภัณฑ์ประกอบอาคารและงบดำเนินการต่อไป รายได้หลักที่เกิดขึ้นนี้รวมกับเงินกู้จะได้นำมาจ้างอาจารย์ชาวไทยและชาวต่างประเทศ บุคลากรและเจ้าหน้าที่เพิ่ม เมื่อมีอัตรากำลังของอาจารย์ประจำหลักสูตรครบจำนวน 5 คน จะได้ทยอยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีที่ได้กำหนดไว้ตามแผนในข้อ 8 (ภารกิจ) ต่อไป

คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทร : 0-3435-2285 (ภายใน) 3099 , 3976 , 3977
โทรสาร : 0-3435-2385

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2020 Faculty of Hospitality Industry, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus.