อุตสาหกรรมบริการ เปรียบดั่งสายธาร ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของชาติ

สารบัญ

ประวัติความเป็นมา (ต่อ)

แผนการดำเนินงาน

พ.ศ. หลักสูตร
 2551

 - เริ่มดำเนินการความร่วมมือกับสถาบัน Academic Crew เป็นศูนย์กลางในการจัดการอบรมเทคนิคในการสอบสัมภาษณ์งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้กับนิสิตในวิทยาเขตกำแพงแสน (ได้ดำเนินการอบรมให้กับนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน พืชสวน โรคพืช และไบโอเทค คณะเกษตรกำแพงแสน ในภาคเรียน สาขาภาษาอังกฤษ สายวิชาศิลปศาสตร์และโครงการปริญญาตรีภาษาอังกฤษภาคพิเศษ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551-ปัจจุบัน)

- ร่วมกับวิทยาเขตกำแพงแสนจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในงานเกษตรกำแพงแสน 8-9 ธันวาคม 2551

 2552

 - เริ่มดำเนินการความร่วมมือกับ Center for Professional Assessment (Thailand) เป็นศูนย์กลางในการให้บริการจัดทดสอบ TOEIC (Test of English for International Communication) Japanese Proficiency Test (JPT) Test de francais international (TFI) ในจังหวัดนครปฐม ได้จัดสอบ TOEIC ครั้งแรกในภาคเรียนที่ 1 2552-ปัจจุบัน โดยจัดสอบทุกภาคเรียน ๆ ละ อย่างน้อย 3 รอบ โดยจัดให้กับนิสิตทุกคณะในวิทยาเขตกำแพงแสน

- ร่วมมือกับคณะกรรมการบริหารอาคารเรียนรู้ วิทยาเขตกำแพงแสนเปิดสาขาของสถาบันสอนภาษา เอยูเอ เพื่อจัดอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้นให้กับนิสิตและบุคลากรในวิทยาเขตกำแพงแสนและจังหวัดนครปฐม

- เริ่มให้บริการด้านการแปลไทย-อังกฤษ และอังกฤษ-ไทย กับนิสิตและบุคลากรในวิทยาเขตกำแพงแสน ได้ดำเนินการให้กับบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ คณะเกษตรกำแพงแสน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน และนิสิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551-ปัจจุบัน

- ดำเนินการวิจัยด้านภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ประยุกต์ โดยร่วมมือกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จัดทำวิจัยเรื่อง การประเมินผลการรับฟังวิทยุกระจายเสียงเพื่อชุมชนต่างประเทศระบบ เอ. เอ็ม. 918 กิโลเฮิร์ต ของสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ 

- ร่วมกับวิทยาเขตกำแพงแสนจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในงานเกษตรกำแพงแสน 8-9 ธันวาคม 2552

 2553

- เริ่มรับนักศึกษาจีนจากมณฑลกวางสี และยูนนานมาเรียนภาษาไทยหลักสูตรระยะสั้น 1 ปี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 มีนักศึกษาจีนมาเรียนภาษาไทยจำนวน 39 คน

- ร่วมกับวิทยาเขตกำแพงแสนจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในงานเกษตรกำแพงแสน 7-8 ธันวาคม 2553

- ร่วมกับสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาและอบรมให้กับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน 7 จังหวัดภาคตะวันตก เรื่อง New Approaches in ELT วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2553 ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 111 คน

- ได้จัดตั้งชุมนุมภาษาอังกฤษ (English Club) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนานิสิต คณะศิลปศาสตร์์และวิทยาศาตร์ เริ่มดำเนินการภาคต้น ปีการศึกษา 2553-ปัจจุบัน โดยจัดติวภาษาอังกฤษพื้นฐานให้กับนิสิตทั้งวิทยาเขตรวมทั้งรับแปลงานเอกสารด้วย

 2554

 - เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ)

- เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ)

- รับนักศึกษาจีนจากมณฑลยูนนานมาเรียนภาษาไทยหลักสูตรระยะสั้น 1 ปี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 มีนักศึกษาจีนมาเรียนภาษาไทยจำนวน 60 คน

- รับนิสิตจาก Oxbridge College ประเทศจีนเข้าเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

- ร่วมกับ IDP Thailand เปิดสาขาใหม่ที่วิทยาเขตกำแพงแสน

2555 

 - เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ

- จัดการเรียนการสอนรายรายวิชาพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางให้กับหลักสูตรนานาชาติของทุกคณะในวิทยาเขต 

- เปิดสอนหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 

- เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

- จัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 

- เปิดให้บริการการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษระดับชาติและนานาชาติของนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน ได้แก่ การจัดสอบ TOEFL และ IELTS

2556

 - เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

- เปิดสอนหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

- เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

2557  - เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการเดินทางและท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
2558  - เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทร : 0-3435-2285 (ภายใน) 3099 , 3976 , 3977
โทรสาร : 0-3435-2385

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2020 Faculty of Hospitality Industry, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus.