อุตสาหกรรมบริการ เปรียบดั่งสายธาร ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของชาติ

ปรัชญา

มุ่งมั่นในการสั่งสมและแสวงหาพัฒนาองค์ความรู้ที่จะยกระดับการเรียนการสอน เพื่อสร้างบัณฑิตด้านอุตสาหกรรมบริการที่เป็นทุนมนุษย์อย่างมีความรู้ทักษะวิชาชีพ มีจิตบริการ จิตสาธารณะ ควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม ตามมาตรฐานสากล


ปณิธาน

คณะอุตสาหกรรมบริการ เป็นหน่วยงานที่มีปณิธานมุ่งมั่นในการสั่งสมเสาะแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ที่จะยกระดับการเรียนการสอนด้านธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ ภาษาต่างประเทศ และการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ


วิสัยทัศน์

เป็นอันดับหนึ่งด้านอุตสาหกรรมบริการในระดับประเทศและอาเซียน


เอกลักษณ์

คณะอุตสาหกรรมบริการ มุ่งสร้างศาสตร์ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ ภาษาต่างประเทศ และการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ


อัตลักษณ์

สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี


พันธกิจ

1. พัฒนาบุคลากรคุณภาพของประเทศให้เป็นบัณฑิตที่รอบรู้ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย
2. ผลิตผลงานวิจัยคุณภาพตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ
3. บูรณาการความร่วมมือกับองค์กรคุณภาพในการพัฒนาชุมชนและสังคม
4. บริหารทรัพยากรภายในอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมบริการ


ค่านิยมหลัก

เดินตามรอยพระยุคลบาท ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ


 

 

คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทร : 0-3435-2285 (ภายใน) 3099 , 3976 , 3977
โทรสาร : 0-3435-2385

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2020 Faculty of Hospitality Industry, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus.