อุตสาหกรรมบริการ เปรียบดั่งสายธาร ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของชาติ

สารบัญ

ประวัติความเป็นมาคณะอุตสาหกรรมบริการ

 

1. คณะอุตสาหกรรมบริการ

   Faculty of Hospitality Industry

2. ลักษณะโครงการ โครงการใหม่

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (สอบน) คณะศิลปศาสตร์์และวิทยาศาสตร์ (อ.ดร.อนามัย ดำเนตร ประธานกรรมการ โทร. 034 281 105-6 ต่อ 7122 มือถือ 081 378 3008 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (สอบน) คณะศิลปศาสตร์์และ วิทยาศาสตร์ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2551 ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12/2551 วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์การจัดการศึกษานานาชาติ (ศจศน) International Study Management Centre (ISMC) ภายหลังได้ขอเปลี่ยนชื่อใหม่อีก 3 ครั้ง เป็นศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ (ศอบน) International Service Industry Study Center (ISIS) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2552 วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ (สอบ) Department of Service Industry (DSI) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์์และวิทยาศาสตร์   ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2553 และล่าสุดเปลี่ยนเป็นโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (สอบน) Department of Service Industry and Language Innovation (DSIL) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7/2553 วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 อนึ่ง โครงการจัดจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (สอบน) ได้เสนอขอปรับฐานะเป็นสายวิชาพร้อมกับโครงการจัดตั้งภาควิชาอื่นๆ ของคณะศิลปศาสตร์์และวิทยาศาสตร์แต่ไม่ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตกำแพงแสนประจำเดือนมกราคม 2554 ดังนั้น โครงการจัดจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (สอบน) จึงคงสถานะเป็นโครงการจัดตั้งภายใต้คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามเดิม

     ด้านงบประมาณในการดำเนินงาน โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (สอบน) ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2552 วันพุธที่ 30 กันยายน 2552 ที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 15/2552 วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2552 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 12/2552 เมื่อ วันที่ 28 ธันวาคม 2552 และคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ได้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ โครงการพิเศษเพื่อขอรับการสนับสนุนการลงทุนปี 2553 เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ในส่วนโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ วงเงิน 270 ล้านบาท (ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ 170 ล้านบาท ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 70 ล้านบาท และงบดำเนินการ 30 ล้านบาท)

     อนึ่ง โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (สอบน) ได้บันทึกขอรับการจัดสรรพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติสูง 9 ชั้น จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.20417/0007 ลงวันที่  18 กุมภาพันธ์ 2553) โดยการพิจารณาของคณะกรรมการภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อมของวิทยาเขตกำแพงแสน ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2553 วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553 ให้เลื่อนการพิจารณาการจัดสรรพื้นที่ดังกล่าวออกไปในการประชุมครั้งที่ 2 เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา หลังจากนั้นในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2553 คณะกรรมการภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อมของวิทยาเขตกำแพงแสนได้มีมติให้ก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติสูง 9 ชั้น ณ บริเวณ D-E 6 (แปลงนาหลังอาคารไบโอเทค คณะเกษตร กำแพงแสน) เนื่องจากเป็นพื้นที่อาคารสูงของวิทยาเขต หากก่อสร้างในพื้นที่เป็นพื้นที่การศึกษาของวิทยาเขตจะต้องลดจำนวนความสูงของอาคารลงจาก 9 ชั้น (33 เมตร) เป็น 7 ชั้น (23 เมตร) หลังจากนั้นที่ประชุมกรรมการประจำวิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2553 ได้มีมติเห็นชอบให้จัดสรรพื้นที่บริเวณ I-J 5-6 (บริเวณสวน 70 พรรษามหาราชินีและพื้นที่ติดสำนักหอสมุดกำแพงแสนหลังถนนแปรงล้างขวด ตรงกันข้ามด้านหลังอาคาร SC5 ของคณะศิลปศาสตร์์และวิทยาศาสตร์) โดยมีข้อแม้ว่าตึกจะต้องสูงไม่เกิน 7 ชั้น เนื่องจากมติของกรรมการประจำวิทยาเขตมีความเห็นต่างจากมติของกรรมการภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตกำแพงแสน ดังนั้นคณะกรรมการภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตกำแพงแสน จึงได้ประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 และมีมติเห็นชอบตรงกับมติของกรรมการประจำวิทยาเขตกำแพงแสน

5. หลักการและเหตุผล 

     เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและตอบสนองยุทธศาสตร์การศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เน้นการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง เนื่องจากในปัจจุบันภาษาอังกฤษ ได้รับการยอมรับว่าเป็นภาษาสากล (English as an International Language/ Lingua Franca) ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทั่วโลก ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการศึกษา การเรียนรู้และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (Language Acquisition) จึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่โลก และวิทยาการทั้งหลายได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN) ซึ่งเป็นองค์การทางภูมิศาสตร์การเมืองและองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 10 ประเทศได้แก่ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในพื้นที่ อนึ่ง อาเซียนได้กำหนดแผนที่จะก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2558 นั่นหมายความว่าเมื่อเวลาดังกล่าวมาถึงการติดต่อสื่อสารของมวลสมาชิกทั้ง 10 ประเทศนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อรวมถึงการใช้เงินตราสกุลเดียวกันด้วย นอกจากภาษาอังกฤษ (World Englishes) ที่ทุกประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญแล้ว ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นและภาษาเกาหลีเป็นภาษาต่างประเทศที่มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการทำธุรกิจและติดต่อการค้ากับประเทศในแถบภูมิภาคนี้และเป็นที่ยอมรับว่าธุรกิจที่สามารถทำรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากคือธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ อันได้แก่ การโรงแรม การท่องเที่ยว ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจการบิน) ดังนั้น การพัฒนา และนำความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลีมาบูรณาการกับความรู้ด้านการโรงแรมการท่องเที่ยว ธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกิจการบินจึงเป็นศาสตร์ที่ควรให้ความสำคัญ คณะศิลปศาสตร์์และวิทยาศาสตร์ จึงได้เสนอโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะการวิจัยด้านการบูรณาการภาษากับธุรกิจอุตสาหกรรมบริการและศาสตร์อื่นที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านอุตสาหกรรมบริการให้มีความรู้ความสามารถและนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.2 เพื่อพัฒนามหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้นำทางวิชาการในประเทศและเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลให้ได้มาตรฐานสากล 6.3 เพื่อพัฒนามหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตให้สามารถทำงานวิจัยด้านภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ

6.4 เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติในการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมบริการ

6.5 สร้างมาตรฐานและความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับนานาชาติ มีความร่วมมือทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นิสิต และการศึกษาต่อเนื่อง

6.6 เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานหลักสูตรนานาชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อให้กับคณะและสถาบันในวิทยาเขตกำแพงแสนที่พร้อมจะเปิดสอนด้วยหลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ ภาคภาษาไทยของตัวเองอีกด้วย

6.7 เพื่อเป็นหน่วยงานในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยหลักสูตรระยะสั้น 1 ปีให้กับนิสิตจากต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาคภาษาไทย

6.8 แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติเพื่อให้การดำเนินงานของโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาสำเร็จผลดังที่ตั้งเป้าหมายไว้

6.9 เพื่อนสนองนโยบายของวิทยาเขตกำแพงแสน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการให้บริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ

7. สถานะของหน่วยงาน 

     ในระยะแรกเริ่มของโครงการ 2551-ปัจจุบัน เป็นโครงการจัดตั้งภาควิชามีฐานะเทียบเท่าสายวิชา สังกัดคณะศิลปศาสตร์์และวิทยาศาสตร์ ในอนาคตจะได้เสนอขออนุมัติเป็นโครงการจัดตั้งคณะหรือวิทยาลัยนานาชาติต่อไป

8. ภารกิจ

8.1 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล

8.2 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรภาษาไทย) สาขาวิชาการเดินทางและท่องเที่ยว 

8.3 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ) 

8.4 จัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษให้กับหลักสูตรนานาชาติของทุกคณะและสถาบันในวิทยาเขตกำแพงแสน

8.5 จัดการเรียนการสอนหลักสูตร Joint Programme and Double Degree กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

8.6 เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการด้านการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระยะยาว หลักสูตรเข้มข้น และหลักสูตรต่อเนื่องให้กับบุคลากร นิสิต และนักเรียนในวิทยาเขตกำแพงแสน และผู้สนใจในชุมชนใกล้เคียง โดยเน้นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

8.7 เป็นศูนย์กลางในการวิจัยด้านนวัตกรรมภาษาในระดับชาติและนานาชาติ

8.8 เป็นศูนย์กลางในการจัดการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษระดับชาติ และนานาชาติ (TOEIC, TOEFL, IELTS, etc.) ของนิสิตระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทั่วไปใน วิทยาเขตกำแพงแสน

8.9 เป็นศูนย์กลางในการจัดประชุมทางวิชาการด้านนวัตกรรมภาษา

8.10 ร่วมมือกับองค์กรระดับชาติและนานาชาติเพื่อดำเนินการให้ภารกิจในข้อ 1 – 7 ข้างต้น สัมฤทธิ์ผลดังจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้

8.11 สนองนโยบายของวิทยาเขตกำแพงแสน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกประการ


ประวัติความเป็นมา (ต่อ)

แผนการดำเนินงาน

พ.ศ. หลักสูตร
 2551

 - เริ่มดำเนินการความร่วมมือกับสถาบัน Academic Crew เป็นศูนย์กลางในการจัดการอบรมเทคนิคในการสอบสัมภาษณ์งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้กับนิสิตในวิทยาเขตกำแพงแสน (ได้ดำเนินการอบรมให้กับนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน พืชสวน โรคพืช และไบโอเทค คณะเกษตรกำแพงแสน ในภาคเรียน สาขาภาษาอังกฤษ สายวิชาศิลปศาสตร์และโครงการปริญญาตรีภาษาอังกฤษภาคพิเศษ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551-ปัจจุบัน)

- ร่วมกับวิทยาเขตกำแพงแสนจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในงานเกษตรกำแพงแสน 8-9 ธันวาคม 2551

 2552

 - เริ่มดำเนินการความร่วมมือกับ Center for Professional Assessment (Thailand) เป็นศูนย์กลางในการให้บริการจัดทดสอบ TOEIC (Test of English for International Communication) Japanese Proficiency Test (JPT) Test de francais international (TFI) ในจังหวัดนครปฐม ได้จัดสอบ TOEIC ครั้งแรกในภาคเรียนที่ 1 2552-ปัจจุบัน โดยจัดสอบทุกภาคเรียน ๆ ละ อย่างน้อย 3 รอบ โดยจัดให้กับนิสิตทุกคณะในวิทยาเขตกำแพงแสน

- ร่วมมือกับคณะกรรมการบริหารอาคารเรียนรู้ วิทยาเขตกำแพงแสนเปิดสาขาของสถาบันสอนภาษา เอยูเอ เพื่อจัดอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้นให้กับนิสิตและบุคลากรในวิทยาเขตกำแพงแสนและจังหวัดนครปฐม

- เริ่มให้บริการด้านการแปลไทย-อังกฤษ และอังกฤษ-ไทย กับนิสิตและบุคลากรในวิทยาเขตกำแพงแสน ได้ดำเนินการให้กับบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ คณะเกษตรกำแพงแสน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน และนิสิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551-ปัจจุบัน

- ดำเนินการวิจัยด้านภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ประยุกต์ โดยร่วมมือกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จัดทำวิจัยเรื่อง การประเมินผลการรับฟังวิทยุกระจายเสียงเพื่อชุมชนต่างประเทศระบบ เอ. เอ็ม. 918 กิโลเฮิร์ต ของสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ 

- ร่วมกับวิทยาเขตกำแพงแสนจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในงานเกษตรกำแพงแสน 8-9 ธันวาคม 2552

 2553

- เริ่มรับนักศึกษาจีนจากมณฑลกวางสี และยูนนานมาเรียนภาษาไทยหลักสูตรระยะสั้น 1 ปี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 มีนักศึกษาจีนมาเรียนภาษาไทยจำนวน 39 คน

- ร่วมกับวิทยาเขตกำแพงแสนจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในงานเกษตรกำแพงแสน 7-8 ธันวาคม 2553

- ร่วมกับสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาและอบรมให้กับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน 7 จังหวัดภาคตะวันตก เรื่อง New Approaches in ELT วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2553 ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 111 คน

- ได้จัดตั้งชุมนุมภาษาอังกฤษ (English Club) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนานิสิต คณะศิลปศาสตร์์และวิทยาศาตร์ เริ่มดำเนินการภาคต้น ปีการศึกษา 2553-ปัจจุบัน โดยจัดติวภาษาอังกฤษพื้นฐานให้กับนิสิตทั้งวิทยาเขตรวมทั้งรับแปลงานเอกสารด้วย

 2554

 - เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ)

- เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ)

- รับนักศึกษาจีนจากมณฑลยูนนานมาเรียนภาษาไทยหลักสูตรระยะสั้น 1 ปี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 มีนักศึกษาจีนมาเรียนภาษาไทยจำนวน 60 คน

- รับนิสิตจาก Oxbridge College ประเทศจีนเข้าเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

- ร่วมกับ IDP Thailand เปิดสาขาใหม่ที่วิทยาเขตกำแพงแสน

2555 

 - เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ

- จัดการเรียนการสอนรายรายวิชาพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางให้กับหลักสูตรนานาชาติของทุกคณะในวิทยาเขต 

- เปิดสอนหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 

- เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

- จัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 

- เปิดให้บริการการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษระดับชาติและนานาชาติของนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน ได้แก่ การจัดสอบ TOEFL และ IELTS

2556

 - เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

- เปิดสอนหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

- เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

2557  - เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการเดินทางและท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
2558  - เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

ประวัติความเป็นมา (ต่อ)

9. การจัดองค์กรและการบริหาร 

โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (สอบน) ประกอบด้วยหน่วยงานดังนี้

1.งานบริหารและธุรการ

1.1 หน่วยสารบรรณ 

1.2 หน่วยการเจ้าหน้าที่ 

1.3 หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 

1.4 หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด

2. งานคลังและพัสดุ

2.1 หน่วยการเงินและบัญชี 

2.2 หน่วยพัสดุ

3.งานนโยบายและแผน

3.1 หน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ 

3.2 หน่วยประกันคุณภาพ

4.งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

4.1 หน่วยอาคารสถานที่ 

4.2 หน่วยพาหนะ 

4.3 หน่วยสวัสดิการ

5.งานบริการการศึกษา วิจัย และ บริการวิชาการ

5.1 หน่วยบริการการศึกษา 

5.2 หน่วยกิจการนิสิต 

5.3 หน่วยวิจัยธุรกิจอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 

5.4 หน่วยการแปลและการทดสอบ 

5.5 หน่วยการศึกษาต่อเนื่องและหลักสูตรระยะสั้น

10. ความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น 

     เป็นหน่วยงานกลางที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อให้กับคณะและสถาบันในวิทยาเขตกำแพงแสนที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ และอยู่ในกำกับของคณะศิลปศาสตร์์และวิทยาศาสตร์

11. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)

11.1 ได้ร่วมมือกับสถาบัน Academic Crew เป็นศูนย์กลางในการจัดการอบรมเทคนิคในการสอบสัมภาษณ์งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้กับนิสิตในวิทยาเขตกำแพงแสน (ได้ดำเนินการอบรมให้กับนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน พืชสวน โรคพืช และไบโอเทค คณะเกษตรกำแพงแสน ในภาคเรียน สาขาภาษาอังกฤษ สายวิชาศิลปศาสตร์และโครงการปริญญาตรีภาษาอังกฤษภาคพิเศษ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551-ปัจจุบัน) 

11.2 ร่วมกับวิทยาเขตกำแพงแสนจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ในงานเกษตรกำแพงแสน 8-9 ธันวาคม 2551 2552 และ 2553

11.3 เริ่มให้บริการด้านการจัดอบรมเทคนิคการสมัครงานและสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ให้กับนิสิตและหน่วยงานในวิทยาเขตกำแพงแสนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 

11.4 ให้บริการด้านการแปลไทย-อังกฤษ และอังกฤษ-ไทย กับนิสิตและบุคลากรในวิทยาเขตกำแพงแสน ได้ดำเนินการให้กับบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ คณะเกษตรกำแพงแสน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน และนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551-ปัจจุบัน

11.5 ร่วมมือกับ Center for Professional Assessment (Thailand) เป็นศูนย์กลางในการให้บริการจัดทดสอบ TOEIC (Test of English for International Communication) Japanese Proficiency Test (JPT) Test de francais international (TFI) ในจังหวัดนครปฐม ได้จัดสอบ TOEIC ครั้งแรกในภาคเรียนที่ 1 2552-ปัจจุบัน โดยจัดสอบทุกภาคเรียน ๆ ละ อย่างน้อย 2 รอบ (นิสิตที่สอบส่วนใหญ่เป็นนิสิตของคณะศิลปศาสตร์์และวิทยาศาสตร์ และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน)

11.6 ร่วมมือกับคณะกรรมการบริหารอาคารเรียนรู้ วิทยาเขตกำแพงแสนเปิดสาขาของสถาบัน สอนภาษา เอยูเอ เพื่อจัดอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้นให้กับนิสิตและบุคลากรในวิทยาเขตกำแพงแสนและจังหวัดนครปฐม (2552-ปัจจุบัน)

11.7 ดำเนินการวิจัยด้านภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ประยุกต์ โดยร่วมมือกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จัดทำวิจัยเรื่องการประเมินผลการรับฟัง วิทยุกระจายเสียงเพื่อชุมชนต่างประเทศระบบ เอ. เอ็ม. 918 กิโลเฮิร์ต ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (2552)

11.8 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ) ได้ผ่านความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการการศึกษา ที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียบร้อยแล้วและจะเปิดรับนิสิตรุ่นแรกในภาคปลาย ปีการศึกษา 2553

11.9 ได้รับนักศึกษาจีนจำนวน 32 คน จากมณฑลยูนนานมาเรียนภาษาไทยรุ่นแรกในภาคต้นปีการศึกษา 2553 และจะรับอีก 30 คนในภาคปลาย 2553

11.10 ได้จัดตั้งชุมนุมภาษาอังกฤษ (English Club) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนานิสิต คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาตร์ เริ่มดำเนินการภาคต้น ปีการศึกษา 2553 โดยจัดติวภาษาอังกฤษพื้นฐานให้กับนิสิตทั้งวิทยาเขต

11.11 อยู่ในระหว่างการดำเนินการร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ (นานาชาติ) และจะเปิดสอนในปี พ.ศ. 2554

11.12 อยู่ในระหว่างการดำเนินการร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (นานาชาติ) และจะเปิดสอนในปี พ.ศ. 2555

12. ทรัพยากรที่มีอยู่และที่จำเป็นต้องจัดหาเพิ่ม 

     อนึ่ง ในระยะแรกเริ่มดำเนินการโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (สอบน) จะมีฐานะเทียบเท่าสายวิชาของคณะศิลปศาสตร์์และวิทยาศาสตร์และมีรายได้หลักจากการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล ซึ่งจัดการเรียน การสอน 2 ประเภทคือ 1) เสาร์-อาทิตย์ สำหรับประชาชนและผู้สนใจในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และอีก 5 จังหวัดในภูมิภาคตะวันตก และ 2) ภาคฤดูร้อน สำหรับประชาชนและผู้สนใจทั่วประเทศ รวมทั้งจะได้จัดหางบประมาณเพิ่มจากภาครัฐและเงินกู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เพื่อจัดสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างถาวร ครุภัณฑ์ประกอบอาคารและงบดำเนินการต่อไป รายได้หลักที่เกิดขึ้นนี้รวมกับเงินกู้จะได้นำมาจ้างอาจารย์ชาวไทยและชาวต่างประเทศ บุคลากรและเจ้าหน้าที่เพิ่ม เมื่อมีอัตรากำลังของอาจารย์ประจำหลักสูตรครบจำนวน 5 คน จะได้ทยอยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีที่ได้กำหนดไว้ตามแผนในข้อ 8 (ภารกิจ) ต่อไป

คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทร : 0-3435-2285 (ภายใน) 3099 , 3976 , 3977
โทรสาร : 0-3435-2385

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2020 Faculty of Hospitality Industry, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus.