preloader

อาจารย์ผู้สอน ประจำหลักสูตรการโรงแรมและภัตตาคารอาจารย์ สุวิมล จันโททัย
ศศ.บ.การโรงแรมและภัตตาคาร
อาจารย์ประจำหลักสูตร


ajsuwimol_ku@yahoo.com

ตำแหน่ง อาจารย์ สถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน

ประวัติการศึกษา

บธ.บ. การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว,(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา)

ศศ.ม. การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ,(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)