preloader

โครงการการเข้าร่วมแข่งขันการจัดตกแต่งสถานที่และการทำช่อดอกไม้สำหรับงานแต่งงาน


นิสิตสาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร ได้เข้าร่วมแข่งขัน งานโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีม
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรการโรงแรมและภัตตาคาร ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 4 จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 12 มหาวิทยาลัย
รูปภาพบรรยากาศโครงการ