preloader

โครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพให้แก่นิสิตฝึกงานชั้นปีที่ 3


บรรยากาศโครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพให้แก่นิสิต ก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน นิสิตชั้นปีที่ 3

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านทักษะให้กับนิสิตก่อนออกปฏิบัติงานมีความรู้และประสบการณ์สามารถนำไปใช้ในการศึกษาและทำงานได้ในอนาคต

และเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นิสิตเกิดทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่นและสถานประกอบการที่รับนิสิตเข้าปฏิบัติงานโดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรคุณเมธวัจน์ อนันต์ดิษยชัย

ตำแหน่งผู้จัดการแผนกการเรียนรู้และการพัฒนา โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ให้นิสิตได้รับรู้ถึงความคาดหวังของมุมมองสถานประกอบการในการรับนิสิตเข้าฝึกงาน

มาบรรยายและการเตรียมความพร้อมด้านคุณสมบัติเพื่อการประกอบอาชีพจริงในอนาคตหลังจบการศึกษา
รูปภาพบรรยากาศโครงการ