อาจารย์ประจำหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
และ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนามัย ดำเนตรร

ที่ปรึกษา และผู้ก่อตั้งหลักสูตร