สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

ชื่อหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
Doctor of Philosophy Program in Service Innovation and Intercultural Communication

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม),ปร.ด. (นวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม)
Doctor of Philosophy (Service Innovation and Intercultural Communication),
Ph.D. (Service Innovation and Intercultural Communication)

สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดได้ที่นี่