ข้อมูลหลักสูตร

   การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถนำไปประกอบอาชีพ และมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภูมิภาคเอเชีย ที่ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภายนอก ทั้งด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และด้านบริการวิชาการ เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้แบบองค์รวมของนวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ปรัชญา

   มุ่งผลิตบัณฑิตจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ให้เป็นผู้มีความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ในด้านนวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาวิชาการและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาครัฐวิสาหกิจ ให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสำคัญ

อัตลักษณ์

L
LOYALTY
E
EXCELLENCE
A
ALERTNESS
D
DECISIVENESS
E
EXPERTISE
R
RESPECT
S
SUSTAINABILITY