สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

ชื่อหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
Master of Arts Program in Service Innovation and Intercultural Communication

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม),
ศศ.ม. (นวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม)
Master of Arts (Service Innovation and Intercultural Communication),
M.A. (Service Innovation and Intercultural Communication)

สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดได้ที่นี่